Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2019

Θέματα που αφορούν στον χρόνο παραμονής στη σχολική μονάδα, υπερωρίες, αργίες και την κανονική άδεια των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Μετά από πολλά ερωτήματα συναδέλφων, απαντούμε συνοπτικά για κάποια σημαντικά θέματα που αφορούν στο χρόνο παραμονής μας στη σχολική μονάδα, στις υπερωρίες, στις αργίες και στις άδειες μας:
Παραμονή ιδιωτικών εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου δεν παραμένουν στη σχολική μονάδα πάνω από 30 ώρες την εβδομάδα, ενώ για τους μειωμένου ωραρίου συναδέλφους η παραμονή τους προσδιορίζεται αναλογικά (άρθρο 27, Ν. 682/77). Δέον εδώ να σημειωθεί ότι απαγορεύεται η παραμονή στη σχολική μονάδα πέρα από 6 ώρες την ημέρα (άρθρο 245, Ν. 4512/2018).
Στις επιπλέον του διδακτικού τους ωραρίου ώρες μπορούν να ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς από τα όργανα διοίκησης του σχολείου καθήκοντα που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Επομένως, εργασίες που ανατίθενται από ορισμένους ιδιοκτήτες, όπως ο καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων, η περιποίηση κήπων, η συνοδεία σχολικών λεωφορείων, το μαγείρεμα κ.λπ., απαγορεύονται αυστηρά!
SOS: Εάν η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων προσδιορίζεται εντός του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, τότε θεωρείται τμήμα της νόμιμης παραμονής του εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα. Σε περίπτωση που πραγματοποιείται ενημέρωση γονέων τις απογευματινές ώρες, τότε πρέπει να καταβληθεί υποχρεωτικά υπερωριακή αποζημίωση (αυτή που προβλέπεται για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς).