Εκπαιδευτική Νομοθεσία


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 79/2017
Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

ΝΟΜΟΣ 4472/2017 (βλ. άρθρο 56 για τροποποιήσεις του Ν. 682)

ΝΟΜΟΣ 4415/2016 (βλ. άρθρα 28 και 29)
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201/1998 
Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 200/1998 
Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων.

ΝΟΜΟΣ 1566/30-9-1985
Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.Παρατηρήσεις

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3848 
Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας

ΝΟΜΟΣ 682/77
Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων